Ғылыми-зерттеу жұмысы

Ғылыми-зерттеу жұмысы
Научно-исследовательская работа

Бірлескен ғылыми-зерттеу жұмысын жоспарлауға дайындалу барысында мен ... таныстым.

В ходе подготовки к планированию научно-исследовательской совместной работы я познакомился с ...

- сіздің институттың ғылыми-зерттеу жұмысының жоспарымен

- планом научно-исследовательской работы вашего института

- зертханалық жұмыстардың ұйымдастырылуымен (нәтижелерімен)

- организацией (результатами) лабораторных работ

- жаңа технологиялық желілердің (шағын кәсіпорындардың) құжаттамасымен

- документацией на новые технологические линии (малых предприятий)

- баяндамалардың тезистерімен

- тезисами докладов.

Мен сіздің еңбегіңізді зор ықыласпен оқыдым.

Я прочитал вашу работу с большим интересом.

Бізге тиісті зерттеулер үшін бұйымдар мен материалдар туралы ғылыми-техникалық ақпарат керек.

Нам нужна научно-техническая информация об изделиях и материалах для соответствующих исследований.

Ең алдымен ғылыми-техникалық жұмысты жоспарлаудың жекелеген мәселелеріне көшпес бұрын біздің ғылыми қызметкерлеріміздің сіздерде қол жеткізілген нәтижелермен танысқаны жаман болмас еді.

Прежде чем перейти к отдельным вопросам планирования научно-исследовательской работы, было бы неплохо, чтобы наши научные работники познакомились с достигнутыми у вас результатами.

Біздің тарапымыздан қарсылық жоқ.

С нашей стороны возражений нет.

Біз негізгі мәселелер бойынша ақыл-кеңес өткіземіз.

Мы проведем консультации по основным вопросам.

Ғылыми-зерттеу жұмысын ұйымдастыру үшін біз негізінен екі шартты: тиісті кадрлар мен материалдық базаның болуын сақтауымыз керек.

Для организации научно-исследовательской работы нам необходимо соблюдение, в основном, двух условий: наличие соответствующих кадров и материальной базы.

Әуелі кадрлар туралы әңгімелесейік.

Поговорим вначале о кадрах.

Сіздер зерттеушілер тобындағы жұмысқа кімдерді тартасыздар?

Кого вы привлекаете к работе в исследовательской группе?

Сіздің тараптан бұл жұмысқа кім қатысады?

Кто примет участие в этой работе с вашей стороны?

Зерттеушілер тобындағы жұмысқа ... тартылды.

К работе в исследовательской группе были привлечены ...

- таңдаулы мамандар

- лучшие специалисты

- аса білікті жас ғылыми қызметкерлер кадрлары

- высококвалифицированные кадры молодых научных работников.

N мырза зертеушілер тобының басшысы болып табылады.

Господин N является руководителем исследовательской группы.

Жекелеген мәселелерді дайындау үшін біз сарапшыларды тартуымыз керек.

Для подготовки отдельных вопросов нам необходимо привлечь экспертов.

Сараптама тобын кім басқарады?

Кто возглавляет экспертную группу?

Бізге сарапшылардың тізімін берулеріңізді сұраймыз, өйткені әңгіме ... жайында болып отыр.

Просим передать нам список экспертов, так как речь пойдет о ...

- шешімдердің ғылыми жобаларын дайындап, әзірлеу

- подготовке и разработке научных проектов решений

- ақылдасып-кеңесу

- консультациях

- осы мәселені тексеру

- проверке этого вопроса.

Ал қазір зерттеулердің материалдық-техникалық базасы туралы әңгімелесейік.

А сейчас поговорим о материально-технической базе исследований.

Біз сіздерге алға қойылған міндеттерді шешу үшін қажет уақытқа арнап бірлескен ғылыми-техникалық база құруды ұсынамыз.

Мы предлагаем вам создать совместную научно-техническую базу на время, необходимое для решения поставленных задач.

Бұған осы заманғы приборлармен және механизмдермен жабдықталған зертханалар, электронды-есептеу техникасы кіреді.

Сюда входят лаборатории, оборудованные современными приборами и механизмами, а также электронно-вычислительная техника.

Сіздердің зертханаларыңыз жұмысқа дайын ба?

Готовы ли ваши лаборатории к работе?

Біз зертханадағы жұмыстарды дайындаумен айналысып жатырмыз.

Мы занимаемся подготовкой работ в лаборатории.

Ал қазір зерттеу жұмыстарының мазмұны жайында әңгімелесейік.

А сейчас поговорим о содержании исследовательских работ.

Біз зерттеу жұмыстарын бағалаудың қандай өлшемдерін негізге аламыз?

Какие критерии оценки исследовательских работ мы возьмем за основу?

Зерттеу жұмыстарын бағалаудың өлшемдері: ... болуға тиіс.

Критериями оценки исследовательских работ должны быть:

- әлемдік нарықта бәсекелесуге жарамдылық;

- конкурентоспособность на мировом рынке;

- зерттеулердің құны;

- стоимость исследований;

- өндіріске енгізудің мерзімі (қарқыны)

- сроки (темпы) внедрения в производство.

Біз ... тиіспіз.

Мы должны ...

- зерттеу жұмыстарының тақырыптарын келісуге

- согласовать темы исследовательских работ

- жұмыстың нәтижелерін тексеріп, салыстыруға

- проверить и сравнить результаты работы

- зерттеулердің нәтижелері жөнінде кеңесу мерзімі мен жерін уағдаласуға

- договориться о сроках и месте совещания по результатам исследований.

Біз ... талқылауымыз (келісуіміз) керек.

Нам нужно обсудить (согласовать)...

- аса маңызды техникалық талаптарды

- важнейшие технические требования

- зерттеу жұмыстарының аяқталу мерзімін

- сроки окончания исследовательских работ.

Біз зерттеу жұмыстарының көлемін нақтылауымыз керек.

Нам нужно уточнить объем исследовательских работ.

Біз таңдап алынған ғылыми-техникалық міндеттерді бірлесіп шешу туралы уағдаласып алғанымыз жөн.

Нам следует договориться о совместном решении избранной научно-технической задачи.

Біз жоғары дәрежеде механикаландырылған өндірісті әзірлеуге үлкен мән береміз.

Мы придаем большое значение разработке высокомеханизированного производства.

Бізде ... мәселелері міндетті түрде қарауды талап етеді.

У нас требуют обязательного рассмотрения вопросы ...

- техникалық-экономикалық (салыстырмалы) талдаулар жүргізу

- проведения технико-экономических (сравнительных) анализов

- аса маңызды техникалық-экономикалық параметрлерді келісу

- согласования важнейших технико-экономических параметров

- кешенді түрде автоматтандыру жүйелерін әзірлеу

- разработки систем комплексной автоматизации.

Біз параметрлерді оңтайландыру жөнінде есептер жүргізуіміз керек.

Нам нужно провести расчеты по оптимизации параметров.

Бұл нормативтер ең жаңа ғылыми-техникалық деңгейге сай келмейді ғой.

Эти нормативы уже не отвечают новейшему научно-техническому уровню.

Біз жұмыстарды жүргізу қарқынын жеделдетіп, тәжірибелерді жалғастырамыз.

Мы ускорим темпы проведения работ и продолжим эксперименты.

Кейбір мәселелер бойынша бізде уағдаластыққа қол жеткізілген жоқ.

По некоторым вопросам у нас не достигнута договоренность.

Бірақ, сайып келгенде, біздің ынтымақтастығымыз ... септігін тигізетін болады.

Но, во всяком случае, наше сотрудничество будет способствовать ...

- физиканың (химияның) қолданбалы мәселелерін зерделеуге

- изучению прикладных вопросов физики (химии)

- әлсіз токтар саласындағы зерттеулерге

- исследованиям в области слабых токов

- ең жаңа технологияларды енгізу жөніндегі шараларды әзірлеуге

- разработке мероприятий по внедрению новейшей технологии

- жаңа ауыл шаруашылығы дақылдарының селекциясына және жасалуына

- селекции и созданию новых сельскохозяйственных культур

- жаңа пластмассалар синтезіне

- синтезу новых пластмасс

- жаңа машиналарды (приборларды) жасауға

- созданию новых машин (приборов)

- химиялық өнімдердің жаңа түрлерін жасауға

- созданию новых видов химической продукции.

Энергияны тиімді және ұтымды пайдалануға ерекше назар аударған жөн.

Особое внимание следует обратить на эффективное и рациональное использование энергии.

Біз ... мәселелерін талқылаймыз.

Мы обсудим вопросы ...

- жобалау саласындағы ынтымақтастық

- сотрудничества в области проектирования

- кәсіпорындар мен ғылыми-зерттеу мекемелерін жобалау және салу

- проектирования и строительства предприятий и научно-исследовательских учреждений.

Біз жаңа қондырғыны бірлесіп жобалау жайында уағдаласып алумыз керек.

Нам следует договориться о совместном проектировании новой установки.

Біз құрылыс материалдарын өндіруге арналған тәжірибелік қондырғыларды жобалау туралы әңгімелесеміз.

Мы будем говорить о проектировании опытных установок для производства строительных материалов.

Бұл жобалауға техникалық жағынан жәрдемдесуге қатысты.

Это касается технического содействия в проектировании.

Енді жобаны әзірлеу және оны өндіріске енгізу мерзімін қысқарту туралы.

Теперь о сокращении сроков разработки проекта и внедрения его в производство.

Ұсынылған жобаларда кейбір кемшіліктер табылды.

В представленных проектах обнаружены некоторые недостатки.

Біз жобадағы кемшіліктерді жоямыз.

Мы устраним недостатки в проекте.

Біз бұл мәселені жедел түрде талқылауды ұсынамыз.

Мы предлагаем обсудить этот вопрос в оперативном порядке.

Тәжірибелік қондырғыларды жобалау жөніндегі мамандардың (сарапшылардың) техникалық кеңесінің хаттамасы жазылып та қойды.

Протокол технического совещания специалистов (экспертов) по проектированию опытных установок уже составлен.

Сіздің бізге берген жобадан алға қойылған міндеттерді шешу үшін екі жыл көзделіп отырғанын көре аласыз.

Из проекта, который вы нам предоставили, вы можете видеть, что для решения поставленных задач предусматривается два года.

Біз жаңа машинаны (тәжірибелік қондырғыларды) сынау туралы келісіп алғанымыз жөн.

Нам следует договориться об испытании новой машины (опытных установок).

Біз қайткен күнде де Х агрегаттың іске қосу сынақтарының мерзіміне төзуге тиіспіз.Сіздер Х қондырғысының сынақтары туралы есепті бізге қашан бересіздер?

Мы должны во что бы то ни стало выдержать сроки пусковых испытаний агрегата X. Когда вы можете передать нам отчет об испытаниях установки X?


Казахско-русский экономический словарь.

Нужно сделать НИР?

ПолезноеПоделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»